SIRMATA: DULANG MAY GANAP NA HABA (ILOCANO SCRIPT)

———————————————————————————————————————————–

This script is a personal property of JAYSON ARVENE TABANGIN MONDRAGON. Please contact the author for permission to use this script. There is NO FEE for its usage but please do inform the author before using it as a matter of respect. Thank you and happy reading.

———————————————————————————————————————————–

PANULAT NI JAYSON ARVENE MONDRAGON

DIREKSIYON NI BINIBINING ZEMAIA SEN MILLO-PAULINO

PRODUKSIYON NG TEATRO PUBLICO

ILOCANO LANGUAGE AUTHENTICATION NI GINOONG MICHAEL EJHAY CORPUZ

UNANG TAGPO

SFX: HEARTBEAT RECORDING

LFX: CLOSE LIGHTS

 

Nakatayo na sa kani-kanilang pwesto ang mga mananayaw bago pa man magsimula ang unang pintig ng puso mula sa background music.

Magsisimulang magsalita ang mga mananayaw, tipong magpapatong-patong ang boses hanggang sa dulo ay magsasabay-sabay.

MANANAYAW 1: (Chanting) Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

MANANAYAW 2: (Chanting) Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

MANANAYAW 3: (Chanting) Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

LAHAT NG MANANAYAW: (Chanting)Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

 

SFX: TECHNO MUSIC (3 MINUTES)

LFX: OPEN LIGHTS

Magsasayaw ang mga mananayaw sa tugtog na matatapos sa isang tableu.

LFX: CLOSE LIGHTS

SFX: HEARTBEAT RECORDING

Papasok sa entablado sina Shasta, Kevin, Bryan, at Chriezel at pupunta sa kani-kanilang pwesto.

Naka-wheel chair si Shasta.

LAHAT NG MANANAYAW: (Chanting) Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

SHASTA, KEVIN, BRYAN, at CHRIEZEL: (Pasigaw) Kustunan!

LAHAT NG MANANAYAW: Shhhhhhhhhhhhhh! Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Shhhhhhhhhhhhhh!

SHASTA, KEVIN, BRYAN, at CHRIEZEL: (Halos pabulong) Kustunan, pangngaasi yo… Basol ko, basol ko, basol ko…

SHASTA: (Pasigaw) Basol ko!

Magsisindi ng kandila si Shasta.

SHASTA:(Malumanay) Dayta met iti kayat yo a mangngeg, di ket? A siyak iti akin basol. Maiparbeng laeng kanyak dagitoy a mapaspasamak toy biagko.Maysa a mulit iti kinatao.Arinsaed iti maysa a dakes a tagtagainep a rumbeng laeng a mailimed, mailimmeng, maibilleng, lipaten. Basol ko, basol ko, basol ko lattan…(Freeze)

LAHAT NG MANANAYAW: Shhhhhhhhhhhhhh! Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Shhhhhhhhhhhhhh!

KEVIN: (Pasigaw) Kustunan!

Magsisindi ng kandila si Kevin.

KEVIN: (Malumanay)Danog, kugtar, tungpa, panangliblibak iti kinataok. Ammok met a madi yo maawatan nu kasano ti dana toy biag ko. Kurang laingen ket tupraan yo ti rupak a sisasango. Ginustok daytoy, dayta ti kapanunutan ti tao isu rumbeng laeng nga ibuturak ken pagtakderak daytoy a kalbaryo. Imbag kuma nu agpaysu a kasla kawes laeng daytoy a mabalin nga ussuben ken uramen nu dikon kabaelan a takderan. Ngem saan. Basol ko, basol ko, basol ko lattan… (Freeze)

LAHAT NG MANANAYAW: Shhhhhhhhhhhhhh! Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Shhhhhhhhhhhhhh!

CHRIEZEL: (Pasigaw) Basol ko!

Magsisindi ng kandila si Chriezel.

CHRIEZEL: (Malumanay) Anya ya ti kayat mo a mangngeg kanyak? Haan ko met nga iliblibak. Kurang laingen ket ibaga yo nga inkararagak iti kastoy a gasat. Dagmelak eh. Tangaak. Kunak gamin, maminsan laeng, tatta laeng, haan tu mauliten. Ubingak pay a talaga. Madik man laeng napanunot iti kaipapanan na. Basol ko, basol ko, basol ko lattan… (Freeze)

LAHAT NG MANANAYAW: Shhhhhhhhhhhhhh! Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Shhhhhhhhhhhhhh!

BRYAN: (Pasigaw) Kustunan!

Magsisindi ng kandila si BRYAN.

BRYAN: (Malumanay)Wen. Kinayat ko. Siyak iti nagdesisyon nga isalangat iti bagik.Siyak iti nagdesisyon nga awan iti makaammu.Siyak iti nagdesisyon nga ilimed amin a kas maysa laeng a dakes a tagtagainep. Naalan iti impierno a biyag ko amin kenyak. Apay kuma nga nayunak pay dagiti aglangladinget nu mabalin met nga siyak lattan. Basol ko, basol ko, basol ko lattan… (Freeze)

Kanya-kanyang lapit ang apat na mananayaw kina Shasta, Kevin, Chriezel, at Bryan habang nagsasalita.

LAHAT NG MANANAYAW: Shhhhhhhhhhhhhh! Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

Sabay-sabay na hihipan ng mga mananayaw ang apat na kandila.

LAHAT NG MANANAYAW: Shhhhhhhhhhhhhh!

Mahihinto ang tunog ng Heartbeat.

SHASTA:  Kustunan…

LFX: CLOSE LIGHTS

PANGALAWANG TAGPO

LFX: OPEN LIGHTS

SFX: DRIVER A DAWEL

Nasa kalagitnaan ng paglilinis si Ain sa entablado. Kumikendeng-kendeng pa siya habang gumagalaw. Animo ay damang-dama niya iyong kantaat sinasabayan pa niya iyo pero sintu-sintunado

May isang thermos sa gitna ng lamesa at mga tasa. Meron ding lalagyan ng kape, creamer at asukal.

Papasok si Parcy, may rollers pa sa buhok at mukhang bagong gising.

PARCY: Hoy!

Maapatalon si Ain na parang kabayo.

AIN: Ay kabalyo!

PARCY: (Nakataas ang kilay at nanunuya) Agtalna ka man! Bigbigatan ka nga agam-ammangaw! Saka sino kuma kadata a duwa iti agruruprupa a kabalyo, kabsat?

Hahalinghing si Ain na parang kabayo na may kasama pang sipa pero biglang ding babawi.

AIN: Tse! Kunam ka la asino a mangbugkaw-bugkaw kenyak.Apay? Sino ka aya ti panagkunam?

PARCY: I’m the daughter of the owner of this boarding house!

AIN:  Daughter, daughter! Tantandaanam, daughter ka laeng while I’m the—

PARCY: Ana? Ana? Sino ka?

AIN: (Pabulong) The maid…

PARCY: Madik nga nangngeg. Ulitem man. Sino ka?

AIN: The Maid! Ana? Naragsak kan? Pirmi la unay iti panangikuskuspil mo kenyak.Gappu ta sika iti agpaspasweldo kanyakon. Serbisyok lang iti baybayadam haan nga kinataok! Tantandaanaman daytoy, Parcy, dumteng tu ti aldaw nga agparintumeng dagiti bituen! Sharon Cuneta, Bituing Walang Ningning, Ilokano version.

PARCY:  Nagadu nalabid mon! Isubli kan tupay kinni tatang mo? Kitan ta lang nu madim makita dagita a bituen a ibagbaggam malpas na ka a danugdanugen.

AIN: Joke! Sika met manang, kasla ka lang agduduma kenyak. Ammom met a nabayag kon a kayat iti agartista. Pagbigyan nak lattan.

PARCY: Heh! Padasem iti agsarming nu maminsan! Aguray lang. Nasingir mon aya dagita boarders tayun? Kinsenasen. Haan mo nga ibaga nga uray maysa, awan pay iti nagited?

AIN: Naiyawat ko kinni mama mon, madam. Idi pay laeng kalman.

PARCY: Ain!Apay nga isuna nangtedam.

AIN: Na! Apay kuma a saan? Ket isuna met iti akinkukua ditoy boarding house. Anak ka laeng, madam. Nu sika man iti reyna, isuna iti alas! Saka ana kuma iti maaramidak nu nakita na a nangiyawat ni Shasta kenyak idi kalman. Alangan met nga ilimed ko?

PARCY: Inya metten, kabsat! Ammum la garuden nga ited na manen ijay boyfriend na ajay kwartan, madim man laeng nga pinanunot! Agpanunot ka met a nu maminsan. Awan sa a talaga iti nabati dita utek mon ta kinapuskol na ta make-up mo!

AIN: Ti panagkuman lang, awan, ngem adda, adda, adda! Carlo Aquino, Bata, Bata, Paano Ka Ginawa, Ilokano version.

PARCY: (Hahampasin ang balikat ni Ain) Ilampasok ta rupam aginggana maikkat amin a make-up mo, kayat mo?

AIN: Immala ka a talaga kinni inang mo a nadagsen ima na! Saka, haan ka man a highblood. Ammuk met ti kinagargarampang ni mamam. Dijay laeng bayad ni Shasta iti inted ko kenyana ta isu pay laeng met iti nagbayad idi kalman. Tatta pay laeng nga agbayad da Kevin ken jay dadduma. Apay itulok ko nga haanak maka-sweldo.

PARCY: Nu ata kuma iti ummuna nga imbagam di haan ka pay a nabanatan. Dios ko met Ain, maibusanak talaga iti dara kenyam.

AIN: Nakaserseryoso kan tumet gamin. Di nak la tuladen.Nakaisem kinanayon. Kitam! Awan iti pimples ken wrinkles ko. Kasla la labanos iti kinapudaw ko agrugi buok nga awan split ends na agpatingga saka nga awan ingrown na! Ayna! Pang-Miss Universe ah kinapintas kunam man! Kumugtar!

PARCY: Mangngeg na ka kuma ni tatang mo tatnu makugtaran na a talaga ta rupam.

AIN: Ammum madam, nauneg a talaga dayta sakit ti nakem mo kenyak. Haan kuma met a kasta ah. Apay basol ko nu adayu a napinpintasak ngem sika? It’s in the genes! Malas mo laeng ta genes ni tatang mo ti naalam. Na, nu iti linya kuma iti pamilya tayo iti nagmanaam, di mabalin mo kuma ito umabay kenyakon.

PARCY: Padasem iti agkape nu maminsan. Itta ka man laengen. Umay mo latta ited kenyakon nu adda masingir mo. Iturog ko pay laeng.

AIN: Sure manure! Ingka pay lang iturog barbareng pumintas ka pay bassit.

Babatukan pa ni Parcy si Ain bago aalis.

Magkakasunod na lalabas mula sa kani-kanilang kwarto sina Shasta, Chriezel, at Bryan, halatang bagong gising.

AIN:  Good morning, beautiful people! Ngem siyak latta iti kapintasan! Pak!

Titignan lang ng tatlo ng masama si Ain. Mapapaatras si Ain ng wala sa oras. Kanya-kanyang upo sa may lamesa ang tatlo.

AIN: Kitaem man dagitoy a tallo. Nu makapatay lang a talaga dagita mata yo, naustilakon!

BRYAN: Mabalin met latta.

SHASTA: Naasa ba dagijay kutsilyo ijay kusina?

CHRIEZEL: Wen sa. Nu haan, ikali tayo lattan a sibibiagen.

BRYAN:  Aguray lang ngarud ta mapanak bumulod pala dita bangir. Pakpaken tayo lattan tatno haan a natagari.

Akmang tatayo si Bryan pero agad na hahawakan ni Ain ang mga balikat niya para pigilan ito. Kunwari ay mamasahehin pa niya ito.

AIN: Kunak garud, sikayo iti kapintasan.Nakalalaadak ngata.

Biglang aasikasuhin ni Ain ang tatlo at ipagtitimpla ng kape.

AIN: Agkape kayo pay laeng. Ana kayat yo a kanen? Uray anya, ibaga yo laeng ta ilutok.

Mapapatingin ang tatlo kay Ain at biglang hahagikgik.

AIN: Ukinnayo! Bigbigatan pay laeng! Addan tu latta iti aldaw yo kenyak!

Papasok si Kevin mula sa labas at kitang-kita ang mga pasa nito sa mukha. Iika-ika pa siyang naglalakad.

Agad na tatayo si Shasta at lalapitan si Kevin.

SHASTA: Oh my God! What happened?

AIN:  Diyos ko!Ana’t napasamak?

Titignan nilang apat si Ain. Magpi-peace sign si Ain. Igigiya ni Shasta si Kevin sa isang bakanteng upuan at titignan ang mga pasa sa mukha nito.

KEVIN:  Life happened.

Akmang magsasalita si Ain pero duduruhin siya ni Chriezel ng kutsara.

CHRIEZEL: Agsao ka pay?Ana panagkuman ta bagim? Google translate?

Isasara ni Ain ang bunganga at kunwaring isi-zipper iyon habang umiiling. Kukunin niya na lang ang isa pang tasa at saka magtitimpla ng kape.

Tatayo si Bryan at papasok ng kwarto.

SHASTA:  Naggappuam aya?

CHRIEZEL: In-report mon dayta napasamak kenka?

Mag-iiwas ng tingin si Kevin. Tipong may sasabihin pa sina Shasta at Chriezel pero magkakatinginan na lang at iiling.

Babalik si Bryan na may dalang first aid kit at saka tatabi kay Kevin. Sisimulan niyang linisan ang mga sugat ni Kevin.

KEVIN: Nu maminsan, Bryan, sweet ka met. Pabisong man!

BRYAN: Kayat mo a nayunak dagita sugat mo?

KEVIN: Joke lang…

SHASTA: Sino akin aramid iti dayta?

KEVIN: Long story. Saka haan nga importanten nu sino man isuna. Awan met laeng iti maganab yo nu maammuan yo.

CHRIEZEL: Ana nga awan. Mabalin ko apan ipa-salvage! Naggargarampangam man gaminen?

AIN: Naggarampang a dagus? Saan aya a mabalin a  simmali laeng isuna iti boxing, mix martial arts, taekwondo, wrestling, kasjay? Sobra ka met! Gapu ta unicorn, garampang a dagus? Judgemental! Kuna da garud, don’t judge a book by its cover because there’s a rainbow always after the rain! Oh di ba pak! Rainbows ken unicorns. Kasla gay pride lang. I thank you! World peace!

Titignan ulit ng apat si Ain.

AIN: Kunak garud, mapanak agluton.

Aalis si Ain.

BRYAN: Ana? Kadwaan ka nga mapan pulis station madamdama?

KEVIN:  Madin. Awan tu met laeng iti papanan na. Bay-an yon.

SHASTA:  Haan met a mabalin nga baybay-am lattan, Kevin. Kitaem man ta langam!

CHRIEZEL: Ana  aya ti usto a napasamak?

KEVIN: Long story garud.

Didiinan ni Bryan ang paglilinis sa sugat ni Kevin at mapapa-aray ito.

Darating si Rafael at matitigil silang lahat.Mag-iiwas ng tingin si Kevin at mahahalata iyon ng tatlo.

CHRIEZEL:  And the long story just got shorter.

Parehong mag-iiwas ng tingin sina Rafael at Kevin.

SHASTA: Baka kayat yo iti agpalawag a duwa.

Isang malalim na buntong-hininga ang pakakawalan ni Kevin bago magsasalita.

KEVIN: Nu mabalbalin lang, ibati da kami pay laeng…

Hindi iimik sina Shasta, Bryan, at Chriezel pero halatang napipilitan lamang na aalis.

Tatayo si Kevin at aayusin ang mga ginamit sa paglilinis sa sugat niya.

KEVIN: Go home.

Lalapitan ni Rafael si Kevin pero titignan lang siya ng masama ni Kevin.

RAFAEL: Kayat ko laeng a makita nu ana iti lagay mo.

Haharap kay Rafael si Kevin at ipapakita ang mukha.

KEVIN: Makitkitam met a nabiagag pay. Mabalin mon iti agawid.

RAFAEL:  I’m sorry, Kevin. Nu ammok laeng—

KEVIN: No. Not this time. You can’t say sorry and feel better about yourself.  Not for this one.

RAFAEL: Maawatem met kuma ah…

KEVIN: Isu garud a narigrigat a aklunen, Rafael, ta maawatak, ta ammok nu apay a naaramid mo kanyak amin daytoy.

RAFAEL: Kevin…

KEVIN:  Agawid kan. Baka biruken na ka man ni tatang mon. Isu pakatayakon nu makita nata nga agkadwa.

RAFAEL: Kevin met—

KEVIN:  Ana aya iti kayat mo nga ibagak? Nga okay lang? Sige! Nu ata laeng iti ururayem, okay lang.

RAFAEL: Kev, haan ka kuma met a kasta ah. Ammum met nga—

KEVIN: Nga ana? Nga binaybay-an nak a madanug-danug ken makugtakugtaran? Nga insalangat nak kenni tatang mo tatnu laeng madi da maamwan a bakla ka? Nga imbagam kadakuada a basol ko nu apay a nagbalin ka a kasta? A sinulisug ka laeng?

RAFAEL:  Nabutnganak lang…

KEVIN: And your cowardice almost got me killed!

RAFAEL: Ana aya iti kayat mo nga aramidek? Haanak met a kasingtured mo. Kasanuak laingen ngay nu naamuwan da iti agpayso? Kevin! Haanak a padam a kaya na iti agbiag nga agmaymaysa! Panunutem met  koma.!

Mapapailing si Kevin.

KEVIN: I can’t believe I let myself drown into someone as shallow as you.

RAFAEL: Please, Kevin…

KEVIN: Agawid kan, Rafael. Haan mo urayenen nga siak mismo ito mangiguyod kenka pasubli sajay balay yo.

Mapapatungo si Rafael at saka aalis. Maiiwang nakatayo lamang doon si Rafael.

LFX: DIM LIGHTS

SFX: “I LOVE YOU GOODBYE” INSTRUMENTAL

Papasok ang dalawang mananayaw at sasayawin ang unang stanza at unang chorus ng kanta.

Babalik sa pagkakaupo si Kevin at titignan lamang ang direksiyon kung saan lumabas si Rafael, nagpipigil ng iyak.

May mga pagkakataong tatayo siya at akmang susundan si Rafael pero sa huli ay ipagpapatuloy na lamang ni Kevin ang pag-aayos sa mga ginamit na panglinis sa sugat niya.

Bago matapos ang pagsasayaw ng dalawa ay maglalakad na papunta sa pintuan ng kwarto si Kevin pero imbes na pumasok ay mapapasandal lamang siya doon.

Matatapos sa isang tableu ang dalawang mananayaw.

LFX: CLOSE LIGHTS

 

PANGALAWANG TAGPO

Magkatabi sa may lamesa sina Chriezel at Gerome, may ilang notebook na nakabukas saharapan nila. Kitang-kita ang laki ng tiyan ni Chriezel.

CHRIEZEL: Apay kasla nagadu met launayen iti insuro da kinyayon. Maysa aldawak lang a saanak a nakasirrek.

GEROME: Anya kuma iti baru dita, mare? Ket nagadu met a talaga iti minor subjects tayo a feeling major subjects. Diyak tupay ammu nu apay nga nagadu launay iti iparpaaramid da. Sadantu pay kasla Dios nu agsao. Apay? Panagkuna da aya ket nalaka?Isudan tupay. Maysa laeng a subject iti isursuro da, marigatan da pay. Sitayon tu lakitdin nga estudyante a manu a subjects iti rumbeng nga intay adalen iti unos ti maysa nga aldaw.

CHRIEZEL: Haan met a nasakit iti pakinakem mo ana, mare. Bassit lang tay imbatad ko, inatiw mon iti drama ti radio ta kinaatindug ta sinalawasaw mo.

GEROME:  Ibagbagak lang! Ayna, nu mabalbalin laeng nga madi ak agadalen, nabayag kon a pinuuran amin a building dita campus.

CHRIEZEL:  Isu pay ah! Ajay lang ta awan met maaramidanta ta diploma met iti biruken da nu agbirok ka iti trabaho. Nu mabalbalinlang, ag-Japayuki ak lattan.

Titignan ni Gerome ang tiyan ni Chriezel.

GEROME: Di la sumgar ta dutdot mon dita imbagam, Chriezel?

CHRIEZEL: (Tatayo) Ket apay kuma? Napintasak met. Ammok met iti agsala.

GEROME: Baka kayat mo pay iti aganak nga umuna, mare.

CHRIEZEL: Ayna! Haan a problema dayta. Exotic kunamman! Buy one, take one!

GEROME: Nu madi ka la ga agdadagsen, tinungpa-tungpa kan.

CHRIEZEL:  Subra ka met! Liwliwaek lang ti bagbagik. Makabannog iti agpanunot nu maminsan.

GEROME: Ket apay gamin a sika laeng iti agpanpanunot? Inya kuma sirbi na ni ETTHON nga nangsikog kenka? Ana iti panagkunana iti bagi na aya? Sperm donor laeng? Anya, gummatel, angkudkod, pummanaw? Kasjay lattan?

CHRIEZEL: Ayna mare! Di nan tupay maitured nga ibaga kinni inang na nga agdadagsenak. Imbag ngarud ta adda pay kunsensiya na ajay a lalaki uray kaskasanu ta mangmangted pay iti kwarta nu maminsan. Ammom aya a binagaannak pay nga iparegreg ko latta kanun tanu awanen ti parikot.

GEROME: Tinungpa-tungpam kuma! Anyamet a kapanunutan daytan. Apay? Basol ta ubing ti kinagargarampang ‘yo?

CHRIEZEL: Ayna, dandanik pay kinugtaran ngem ammum metten, madik tupay maingato daytoy saka kon. Nu haan lang koma a dakes ti mangpapatay, nabayagen nga insublik kenni inangna a nakalungon.

GEROME: Sikan tu man gamin! Inya aya ti napanpanunot mo ta ingkayang mo lattan. Ubing tayo pay. Disinuwebe ka pay laeng. Kasanukan ngay? Imbag kuma nu mailimed mo kadati nagannak mo dayta panagdadagsen mo. Manu a lawas laingen, malasindan ta tiyan mo. Anantun ti aramidem nu maamwan da?

CHRIEZEL: Sangwek tu lattan ah ti pungtot da. Nu mabalbalin a saan da a maamwan aginggana makapagpasngayak ket nasayaat. Basol ko met datoy.Nagpakatangaak. Awan met ti mabalin ko nu kastoy ti nagbalin a gasat ko.

GEROME: Kayam aya?

CHRIEZEL: Ket iturturedkon ah. Isu laeng met iti mabalin ko nga aramiden ita.

Papasok si Ain, kasunod niya si Etthon. Hindi sila agad mapapansin noong dalawa.

AIN: Adda bisitam, kabsat.

Parehong mapapatingin kay Etthon sina Chriezel at Gerome.

GEROME: It’s a miracle!

CHRIEZEL:  No father, its Coat Saver!

AIN:  Awan iti milagro! Iti milagro ket masarakan laeng kadagiti puspuso dagiti tattao! Nora Aunor, Himala, Ilokano version.

GEROME:  Eksena!

CHRIEZEL: (Kay Etthon)Ana’t nakan mo ta adda ka ditoy?

Mapapatingin kina Ain at Gerome pero hindi magsasalita. Pati tuloy si Chriezel ay mapapatingin sa dalawa. Magkakatinginan din sina Ain at Gerome bago magliliwanag ang mukha sa pagkakaintindi.

AIN: Hoy baboy! Pumanaw ta kanun.

GEROME:  Wen kawayan! Makariknaak met ket.

AIN: Baboy? Kawayan? Happy fiesta! Hala bira! Hala bira!

GEROME:  Nagaddu ammum! Inta kitdin!

Aalis sina Gerome at Ain.

ETTHON: Imbaga da kenyak nga madi ka kanu nakastrek. Ana’t marikriknam?

CHRIEZEL: Concern? Bassit pay mamati-ak iti milagron.

ETTHON:  Kasarsarita ka a nasayaat, Chriezel.

CHRIEZEL: (Gagayahin ang pagkakasabi ni Etthon)Kasarsarita ka a nasayaat, Chriezel.

ETTHON: (Inis) Nakarigrigat ka a kasarsarita!

CHRIEZEL: Mayat ah! Makaunget ka nga dagus? Apay? Madi mabalin iti ag-joke? Awanen aya iti karbengak nga agpakatawa?

ETTHON: Chriezel!

CHRIEZEL: Etthon!

ETTHON: Ammum, sika lang garuden iti umay ko binisita ditoy, siyak pay iti ikaskastam.

CHRIEZEL:  Wow! Kababain met kenka. Haan mo gamin nga putot daytoy sikog ko eh. Pasensiyakan ah. Aguray lang ta iparuar ko jay red carpet.

ETTHON: Ana aya ti problemam?

CHRIEZEL:  Adu! Kayat mo nga ikkan ka iti listaan? Ngem ana kuma iti sirbi na  ket sika met iti umun-una ah nakalista!

ETTHON: Chriezel met!

CHRIEZEL: Imbagam kadagiti nagannak mon?

Hindi sasagot si Etthon at mag-iiwas ng tingin. Magpapakawala ng isang malalim na buntong-hininga si Chriezel.

CHRIEZEL: Nu kasta met laeng, awan gapu nga ummay ka ditoy.

ETTHON: Maawatam met kuma a! Haan met a kasjay kalaka dayta dawdawwatem.

CHRIEZEL: Iti panagkunam aya madik ammo? Ulitek laeng ta amangan a  nalipatam, siyak iti masikog isu ammok nu kasano karigat. Agawid kan, Etthon. Makapungpungtotak laeng a makakitkita kenka. Aginggana haan mo pay nabirukan tay ukel-ukel mo ken naibagam kadakuada a  nakasikog ka, haan ka pay lang agpakpakita kenyak. Kabaelak a takderan daytoy uray awan ka.

Aalis si Etthon. Magkakasalubong sila ni Shasta.

Agad na lalapitan ni Shasta si Chriezel at yayakapin.

CHRIEZEL: Nangngeg mo?

SHASTA: (Gagayahin ang pagkakasabi ni Chriezel) Kayak met duray awan ka! Big words!

Papaluin ni Chriezel ang braso ni Shasta at tatawa.

SHASTA: Paggatgatangam aya dayta a kinatangsit ken kinatured mo ta mapanak met gumatang.

CHRIEZEL: Napidotko lang ijay ruar.

SHASTA: Ipidutannak tun maminsan. Kayat mo rumwar?

CHRIEZEL: Awan kwartak. Ammum metten.

SHASTA: Siyak bahala kenka.

CHRIEZEL: Nagal-alaam manen? Sika Shasta ah! Maammuak lang nga agpokpokpok ka, basibasen ka!

SHASTA: Pokpok dagus? Saan aya a mabalin a nagilako-ak iti kidney?

CHRIEZEL: Sardengam iti panagtambay a kadwa ni Ain. Naakaran kan. Ngem jay agpaysu, nagalaam manen ta kuwartam?

SHASTA:  Ammum metten iti bastarda, awan pamilya na ngem adu iti kwarta na.

CHRIEZEL: Nagkita kayo kinni mamam?

SHASTA: Sinugod ko isuna ijay opisina na. Ayna! Nu nakitam lang kuma nu kasanu a pimmuraw jay rupa na. Kadwa na pay met ajay baru nga asawa na.

CHRIEZEL:  Sumro man kinabagtit mon! Ammum la ngaruden nga ilibak na kan tu met laeng, ipilpilit mo latta. Ana man iti palusot na tattan nu siasino ka?

SHASTA: Anak iti kasinsin na. Ajay met iti imbaga na idi umunak a makita ajay baru nga asawa na eh.

CHRIEZEL: Dayta garud iti ibagbagak kenka. Paspasakitam laeng ta bagim.

Hindi agad sasagot si Shasta.

SHASTA: Rumbeng lang nga ipalagip ko kenyana nga nabiagak pay, nga haan nak pay naikali a sibibiag. Madik baybay-an a malipatan na nu siasino ak. Dayta laingen iti nabatbati, madik itulok nga pati dayta ket alaen na pay.

CHRIEZEL: Ngem sika met iti marigrigatan…

SHASTA: Sinnanayan lang dayta.

Papasok sina Gerome at Ain.

AIN at GEROME: (Kumakanta) Maala-ala mo kaya, ang sumpa mo sa akin, na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamamaliw…

AIN:  Dear Manang Charo, gappu ta napinpitasak ngem sika, nagsuratak kenka tatnu maikkan ka iti beuty tips.

Babatukan ni Gerome si Ain kaya matitigil ito.

GEROME:  Nagtungtong tan eh!

AIN: Sumubsubra kan! Awan karbengam a mangtumpa kenyak! Kabsat ka laeng! Vina Morales, Kadenang Bulaklak, Ilocano version.

GEROME: Ana nga version ito kayat mo ang panangpatay ko kenyam? Wrong Turn? Spit on Your Grave? Wennu ala-Texas Chainsaw Massacre? Saka haan ka nga kabsat!

AIN:  Wow! Sika pay talaga iti adda gana na nga agreklamo? Kababain met kenyam.

Maririnig ang boses ni Macoy mula sa labas.

MACOY: (Mula sa labas, patili) Best friend!

Papasok si Macoy na may dalang dalawang bag.

MACOY:  Ayna, Shasta! Nakaru a talaga dayta kinakabkabaw mun! Nu maisina lang dayta u— (Matitigil sa pagsasalita pagkakita kay Gerome) Oh my God! Adda man gayam ditoyen jay anak ni Golum.

AIN: (Gagayahin ang pagkakasabi ni Golum) My precious!

Sisikuhin ni Gerome si Ain.

AIN:  Pasensiyan friend, awtomatik eh.

GEROME: Ket ana ngay kuma nu adda ak ditoy. Problemam?

MACOY:  Awan met. Iti kinapagpaysuwanan na, nu maminsan ikarkararag ko a makita ka.

GEROME: Apay kuma?

MACOY:  Tatnu malagip ko nga adda pay naaskad iti rupa na ngem siyak. Agkallugong ka bago ka a rumwar ah. Ammom metten, mabilbilang la ngarud dayta buok mon baka maitayab pay.

CHRIEZEL: Agtalna kayo man, madamdama, makariing da Kevin, mabugkawan tayo manen.

GEROME: Ay haan! Sumubsobra ata a baboyen. Hoy! Tantadaanam, pudaw lang iti inlamang mo kenyak!

SHASTA:  Ken kinatayag, ken buok, ken—

Papamaywangan ni Gerome si Shasta kaya ito matitigil. Pasimple namang makikipag-appear si Ain kay Shasta.

MACOY: Baboy? Baka kayat mo iti agsarming? Native!

GEROME:  Yorkshire! Saka tantandaanamn a nanannanam iti native!

Sabay na magbubukas ang pintuan nina Bryan at Kevin. Lalabas ang dalawa na madilim ang mukha, parehong mukhang kagigising.

Sabay na magsasalita at parehong nagpapa-cute sina Gerome at Macoy.

MACOY at GEROME:  Hi, Bryan!

Walang sabi-sabing lalapitan nina Bryan at Kevin sina Ain, Macoy at Gerome saka hahawakan sa may kuwelyo saka ilalabas.

AIN:  Awan basol ko! Awan iti pinatay ko!

Babalik sina Kevin at Bryan pero hindi na nila kasama sina Macoy at Gerome. Pasimpleng nakasunod sa kanila si Ain.

AIN:  Nora Aunor, The Flor Contemplacion Story, Ilocano version.

Sabay na titignan ng masama nina Bryan at Kevin si Ain. Magmamadaling aalis ulit si Ain.Ibabaling naman ng dalawang lalaki ang tingin kina Shasta.

KEVIN at BRYAN:  No pets allowed!

Parehong babalik sa kani-kanilang kwarto ang dalawa saka pabalibag na isasara ang mga pintuan.

CHRIEZEL: Kabutbuteng a talaga dagita a duwa nu madi iti riing da.

SHASTA: Imbagam pay. (Bubuntong-hininga) Agsukat kan.

CHRIEZEL:  Apay?

SHASTA:  Inta gastusen ajay gag money nga inted ni inang ko. Ana kayat mo a kanen?

Sabay-sabay na papasok sina Gerome, Macoy at Ain at titingin lang kay Shasta.

SHASTA:  Toooo! Come here!

Lalapit ang tatlo kay Shasta. Babatukan ni Shasta ang tatlo.

SHASTA:  Basta makan iti tungtungan, nagpipigsa dagita lapayag yo!

LFX: CLOSELIGHTS

 

PANGATLONG TAGPO

LFX: OPEN LIGHTS

SFX: ANY CHRISTMAS CAROL

Nakatayo si Parcy sa tapat ng lamesa, tinitignan ang isang box na puno ng Christmas Tree decorations.

Papasok si Kevin na dala-dala ang Christmas Tree.

KEVIN:  Pangikabilak?

PARCY: Ditoy pay lang lamesaan ta kawesan ta pay.

KEVIN: Apay gamin nga siyak ti inayabam a  tumulong? Ana ngay kuma iti ammok ditoy.

PARCY: Bakla ka a naturingan ngem dim ammo ti  ag-decorate? Ana pay kuma sirbi kina-baklam ngay?

KEVIN: I’m not really sure if I should be insulted or what.

PARCY:  Hoy, Kevin! Don’t English me! I die!

KEVIN:  Agkasinsin kayo ah talaga kinni Ain. Ammom, haan nga gapu nga baklaak, ammok dagiti kastoy a banagen.Apay? Amin aya a bakla adda parlor na?

PARCY:  Madi met ketdi a. Kasla sika laeng kuman. Agpaysu a lalaki met laeng iti birok mo, ngem kitaem met, uray babai, marigreg latta iti panty na nu makita da ka.

KEVIN:  Launay! Parcy, duray ana iti ibagam, madi ka a tulungan. Nabagkat kon toy Christmas tree. Kustunan.

PARCY:  Sadot!

KEVIN:  I’ll be taking that as a compliment.

Papasok si Zemaia at lilinga-lingang lalapit sa dalawa. Nakasunod sa kanya si Shiela.

ZEMAIA:  Naimbag a bigat yo, ading. Mabalin ba ti agsaludsod? Ditoy nga agnanaed ni Bryan de Gracia?

Sesenyas si Shiela sa dalawa na huwag sasagot pero hindi siya mapapansin ni Parcy na agad kakatukin ang pintuan ni Bryan.

Akmang pipigilan din ni Kevin si Parcy pero huli na ang lahat.

PARCY:  Bryan! Bryan! Adda agsapsapul kenka.

Bubuksan ni Bryan ang pintuan at pupungas-pungas na titignan si Parcy.

BRYAN: Sino?

Ituturo ni Parcy sina Zemaia at Shiela.Agad na magdidilim ang mukha ni Bryan.

SHIELA:  Manong…

BRYAN: Shiela, di met aya nalpas tan a nagsarita?

ZEMAIA:  Saan nga isuna iti nagibaga kenyak. (Haharapin si Shiela) Ammum gayam nu sadino ti ayan ni manong mo madim man lang imbaga. Dua nga aldawak nga agsapsapul kenkuana.

SHIELA:  Nang…

BRYAN:  Haan yo a pagpudutan ni Shiela ta siyak iti nangibaga kenkuana a haan na kayo a bagbagaan. Apay? Ana aya iti masapol yo kenyak?

SHIELA:  Manong, haan met kuma a kasta iti panagsasaom ah.

ZEMAIA:  Kayat ko laeng a makita nu kamusta kan. Awan aya iti planom nga agawid? Manu nga aldawak ditoyen ngem tatta ta laeng a nagkita.

BRYAN:  Apay? Adda ya maganab ko nu umay ka kitaen? Nu agbirbirok ka iti nabara a panangsarungkar, ajay asawam iti papanam. Awan ti manamnamam kenyak.

Akmang sasabat si Parcy pero pipigilan siya ni Kevin at sesenyasang huwag makiaalam.

SHIELA: Manong, saan koma ah kasta ah. Tatta tayo laeng a kumpleto. Ita nga adda kadatayo ni Mama—

BRYAN: Ana ngay koma ti bibiang ko nu nagawid dayta inang mo? Ken ana koma nu adda isuna? Adda aya ti maipaay nanga nasayaat ti panagawid na? Nu adda man iti tao a agragsak iti panagsubli na, ajay asawa na lang. Haan a sika. Nakarkaru a haan a siyak.

ZEMAIA: Anakko, haan nak met kuma a ikaskasta ah…

BRYAN: Apay koma a saan? Anya aya ti pagarup mo, gapu ta nagawid ka ket kasapulan a sabten ti nabara? Nasuruk a sangapulo a tawen na kami a binaybay-an!

ZEMAIA: Haan kayo met a binaybay-an—

BRYAN: Ana nga haan? Saan a gapu nga agipatpatulod ka ti kuwarta ket uston. Apay, masubadan aya ti pirak ti amin a kinadakes ken kinadangkok nga inaramid ti demonyo nga asawam? Impierno ti nangibatiyam kadakami.Tatta a nakapanawak, saka nak umay alaen nga isubli?

SHIELA:  Manong!

BRYAN: Iyawid mon ta inang mo, Shiela. Ipagarup yo lattan a natayakon.

Lalapitan ni Zemaia si Bryan at tangkang hahawakan pero iiwas ang huli.

ZEMAIA: Awan met iti sabali a dawatek kenka, anakko. Iti kayat ko laeng met ket uray ita lang kuma a paskua, agkakadwa tayo. Duray maysa nga aldaw laeng.

BRYAN:  Haan yo nga ipilit dayta kayat yo!

ZEMAIA:  Anakko, pangngaasim met ah. Manu nga aldaw laingen, agsubliak—

BRYAN: Ket agsubli ka latta ah! Sublianam dagijay aywan mo ijay Hong Kong ta isudamet a talaga iti annak mo. Duray ana iti ibaga yo, haan dak a mapasubli. Nu kayat yo iti aggian impierno, sikayo lattan. Baka makapatayak pay iti demonyo nu makitak ajay asawam.

Sasampalin ni Zemaia si Bryan. Matitigil ang lahat at mapapatingin sa mag-ina.

ZEMAIA: Sumubsubrakan! Nu agsao ka, kasla lang awan naganganab mo iti panangpakasar ko kinni Ankel Dodong mo. Panagkunam aya, makaapanak Hong Kong nu madi nak a tinulungan? Nu haan a gappu kanyana, aginggana itatta, agururay tayo pay laeng iti milagro a sublianan na tayo ni tatang mo.

BRYAN: Saan yo nga isungsungbat kenyak ta kinatanga yo.

Muling sasampalin ni Zemaia si Bryan. Mapapa-atras si Parcy, hindi makapaniwala sa nangyayari.

Darating sina Chiezel at Shasta pero matitigil din agad sanakikitang nangyayari.

Lalapitan ni Shiela si Bryan at ilalayo.

SHIELA: Nang! Kustunan! Manong, anyametten! Pangngaasim, madi ka sumungsungbaten.

ZEMAIA: Nagtangken ka la unay, Bryan. Maysa aldaw lang iti dawdawatek kenka!

BRYAN:  Maysa aldaw laeng? Maysa aldaw laeng.Sige.Dayta iti kayat yo.Ana aya iti maysa nga aldaw a makitak dayti demonyo a rinabi nga umay mangbabbaboy kenyak iti uneg ti sangapulo a tawen?Ana aya iti maysa laeng nga aldaw nga agsango kami nu iyabay mo iti nasurok sangapulo a tawen nga insalsalangat ko iti bagik tano laeng haan na nga garawen pati ni Shiela. Awan met, di ket? Sikayo mismo iti nangibaga, maysa nga aldaw laeng.

Akmang sasampalin ulit ni Zemaia si Bryan pero matitigil. Mapapatakip siya sa bunganga at mapapaatras, maglilipat-lipat ang tingin kina Shiela at Bryan.

Yayakapin naman ni Shiela si Bryan.

SHIELA:  Manong…

BRYAN:  Pasensiya kan, Shiela. Madik kaya a tupden diay inkarik kenka.Diakon kabaelan nga ilimed pay.

Tulalang lalabas si Zemaia.Susundan lamang siya ng tingin ng lahat.

BRYAN: Mapan mo sarunwen isunan, Shiela. Bantayam. Baka ana pay iti maaramid na.

Titignan lamang ni Shiela si Bryan panadalian bago susundin ang sinabi nito at susundan si Zemaia.

Maglalakad sana si Bryan pero biglang mangangatog ang tuhod niya at matutumba. Agad siyang dadaluhan nina Kevin at Shasta. Lalapit din sina Parcy at Chriezel.

Saka pa lamang maririnig ang paghagulgol ni Bryan.

Papasok si Ain na may dala-dalang box pero agad ding matitigil pagkakita sa kanilang lima.

Maririnig ang huling parte ng Christmas carol na pinatugtog sa simula.

LFX: CLOSE LIGHTS

 

PANG-APAT NA TAGPO

LFX: OPEN LIGHTS

Nakaupo si Ain at abala sa pagbabasa ng diyaryo. Maririnig ang boses nina Gerome at Macoy.

MACOY: (Mula sa labas) Adda ka man ditoyen!

GEROME: (Mula sa labas) Apay? Balay mo? Balay mo? Ayan na iti titulom?

Papasok sina Macoy at Gerome, nagtutulakan, parehong may dalang supot ng pagkain.

MACOY:  Nagpuskol lang ta rupam! Nu ata kuma kinapuspuskol ti rupam ket isu iti impuskol ta buok mo, di haan mo kuma a karuprupa ni Kokey!

GEROME: Wow! Kababain met kenka! Nu siyak, napuskol ti rupa na, sika, haan lang a rupa! Ultimo ingrown ken split ends mo, adda bilbil na!

AIN:  Shatap! Ana manen aya iti pagap-apaan yo?

GEROME:  Ket kasanu met gamin. Umay ko kuma bisitaen ni Bryan. Nakangngeg lang daytoy a baboy, summuruten! Agtutulad!

MACOY:  Apay? Panagkunam, baybay-ak a masolom ni Bryan. Kitam man ta rupam? Duray aso madik ibati a sika iti kadwana, ni Bryan pay ngata!

GEROME: Tagikuam ta iparit mo?

MACOY: Wen! Apay? Adda reklamom! Kukuak laerng isuna, kukuaklang ni Bryan!

Sasampalin ni Ain si Macoy.

AIN: Awan iti kukuam, Macoy!

Sasampalin ni Ain si Gerome.

AIN:  Awan ti Kukuam, Gerome! Kukuak lang ni Bryan! kukuak laeng! Angel Locsin, The Legal Wife, Improvised Ilocano Version. Pak!

MACOY: Sika ngata iti pakpaken me, kayat mo?

GEROME: Baka kayat mo iti ma-Angel Locsin a kas ijay One More Try nga impungot-pungot ni Angelica Panganiban?

Mapapahawak sa buhok si Ain.

AIN: Kunak garud, sige, paginnagawan yo lattan. Kayat yo gudwaek laingen ni Bryan. Anya kayat yo a gudwa, Lengthwise wennu crosswise?

MACOY at GEROME:  Tse!

MACOY:  Adda aya dita ni Bryan?

GEROME: Adda ginatang ko a chocolate cake, baka kayat na.

MACOY:  Cheap! Sus! Chocolate cake kanu, naggappu met panaderia ijay kanto!

GEROME: Apay sika? Ana dayta tugot mo?Liempom a naprito?

MACOY: Excuse me? Home-baked coffee and praline soufflé with freshly brewed Palais Des Thes chamomile tea.

AIN:  Ana kanu?

GEROME: Madim damagenen ta dumakkel man a lalun iti ulo na datan.

AIN:  Ket ana ngay garud ti isungbat ta.

Magkakatinginnan sina Ain at Gerome bago haharapain si Macoy.

 AIN at GEROME:  Whatever!

Sabay na magbubukas ang pintuan nina Bryan at Kevin. Mukha na naman silang bagong gising at masa ma ang tingin sa tatlo. Sabay-sabay na magpi-peace sign ang tatlo kaya babalik din sa loob ng kwarto sina Bryan at Kevin.

AIN:  Siyak laeng aya wennu talaga nga mamin-anu na tayo a pinatay dayta a duwan sajay panunot da.

GEROME:  Imbagam pay. Urayak la sumgar. Kabutbuteng.

MACOY: Kunak la ngarud nu umay da tayu manen iguyod paruar ditoy.

AIN: Naggugwapo ngem kasla da la pumatay iti tao. Maysa pay dayta a madik maawatan kanyayo a duwa. Nu apay nga uray kasanu karanggas ni Bryan kanyayu, sige kayo latta a sige.

GEROME:  Sobra ka met. Haan met isuna a kasjay. Nu sumro laeng.

MACOY:  Timing lang a talaga nu maminsan. Ngem ammum met a nasingpet isuna.

AIN: Hmp! Iti ibagayo, crush yu lang a talaga isuna uray kurang laingen ket tagbatagbaten na kayo, sige kayo latta a sige.

MACOY: Ana ngay maaramidam nu true love garud!

GEROME:  Isupay ah! Madi tayo lang ammu, isu laeng gayam iti ur-urayen na.

Ihaharap ni Ain ang dalawang kamao sa mukha ng dalawa.

AIN:  Puyutan yo.

Hihipan naman ng dalawa kamao ni Ain.

AIN:  Tanga! Agsardeng kayu man!

Babalik sa binabasang diyaryo si Ain. Makikidutdot din sa diyaryo si Macoy. Manlalaki ang mata at panandaliang magbabasa bago nagmamadaling kakatukin ang kwarto ni Shasta.

MACOY: Oh my God! Shasta! Shasta!

Bubukas ang pintuan at lalabas si Shasta na inaantok.

SHASTA: Apay?

Ibibigay ni Macoy ang diyaryo kay Shasta. Babasahin lang iyon ni Shasta at mapapabuntong-hininga.

GEROME:  Apay?

SHASTA: I’m no longer a secret.

AIN:  Ana?

MACOY:  Ammu daydi asawa ni Mama nan. Nag-file kanu iti annulment ajay lalaki idi naammuan na. Ukis ti saba na kabsat, big time gayam ni inang mo a talaga, pati ajay naasawa na.

AIN:  Apay? Madi ammu jay asawa na nga adda anak ni mama mon?

SHASTA:  Panagkunam? Ilimmeng dak aya ditoy sulsulinek iti lubong nu ammu na?

GEROME: Ket kasanun ngay?

SHASTA:  Problema na metten ah. Isuna akin aramid, di sangwen na lattan. Mayat kitdi ah, tatnu duray itatta laeng, haanakon a kasla agtatakaw nga aglimlimmeng . I should be happy.

MACOY:  Kasta iti naragsak? Kasla ka la natayan.

 SHASTA: Sayang lang gamin. Malpas amin a panagsaksakripisyok, kastoy latta iti nagtungpalanna. Basol ko latta nu apay a madi na mabirukbirukan iti mangparagsak kenkuana.

GEROME: Shasta, awan met rason a pabasulen—

SHASTA:  I’m alive. That’s reason enough. Madik kayat a pagtungtunganen.

Babalik sa kwarto si Shasta at maiiwan ang tatlo.

 MACOY: Bassit laingen, mamatiakon nga adda malas na atoy a boarding house. Gatsanggasat dagiti biag amin a nagnaed ditoy.

GEROME: Kasla la episode iti MMK a kanayon. Addan sa a talaga iti malas ditoy a balay.

Mapapatingin kay Ain sina Macoy at Gerome.

AIN: Siyakun! Siyakun iti Malas! Siyakun iti agmaymaysa! Jennelyn Mercado, English Only Please, Rephrased Ilocano Version!

GEROME at MACOY:  Letse!

LFX: CLOSE LIGHTS

PANGLIMANG TAGPO

SFX: HEARTBEAT RECORDING

LFX: CLOSE LIGHTS

 

Nakatayo na sa kani-kanilang pwesto ang mga mananayaw bago pa man magsimula ang unang pintig ng puso mula sa background music.

Magsisimulang magsalita ang mga mananayaw, tipong magpapatong-patong ang boses hanggang sa dulo ay magsasabay-sabay.

MANANAYAW 1: (Chanting) Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

MANANAYAW 2: (Chanting) Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

MANANAYAW 3: (Chanting) Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

LAHAT NG MANANAYAW: (Chanting)Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam. Siripem! Kitaem! Mingmingam! Ilukat mo ta matam.

LFX: DIM LIGHTS

Nakaupo si Shasta sa may lamesa, nakatulala.

VOICE OVER:  In local news. Business woman Diana Logan-Romualdez, the wife of local business tycoon  Alfredo Romualdez is still in the ICU after what seems to be an attempted suicide. This happened a week after the scandal that had threaten to break their marriage…

SHASTA:  Kustunan…

Papasok si Kevin, nakasunod sa kanya si Rafael. Mapapatingin lang sa kanila si Shasta pero hindi siya makikita ng dalawa.

RAFAEL: Just give me one more chance, Kevin. I swear—

KEVIN: Haannak man a riribuken, Rafael!

RAFAEL: Ana aya iti kayat mo nga aramidek mapakawan nak laeng?

KEVIN: Rafael, haan nga siyak iti pagdawatam iti pammakawan nu di ket ta bagim. Ta siyak, ammuk nu siasino ak ken madik ikababain dijay. Haan ko nga ilimlimed. Nalpasakon a naglimmeng ken nagbuteng, Rafael. Madi nak met kuma iguyguyod pasubli dijayen.

RAFAEL: Madik kaya daytoy nga agmaymaysa, Kevin.

KEVIN: Kayam. Madim lang kayat. Rafael, nu mabalbalin laeng nga siyak iti sumango para kenka inaramid kon. Ngem madi eh. Haan met a mabalin nga aglimlimmeng ka kinanayon. Ammum nu ana ka, nu siasino ka. Adda kenkan nu takderam wennu saan.

RAFAEL: It’s not that easy! Damn it!

Titignan ni Kevin si Rafael at hindi agad magsasalita.

KEVIN: Ammok. Naggappu ak ditan. Isu nga nu mabalbalin laeng, madim met koma nga ipaspasa kenyakon. Nalpas daytan a dana iti biag ko. Haan ko kayat nga subliananen.

RAFAEL: Kunakon eh. Ibati nak met laeng.

KEVIN: Sika iti nangibati kenyak, Rafael.

Aalis si Rafael. Mauupo si Kevin sa isa sa mga lamesa.

SHASTA:  (Pabulong) Kustunan…

Lalabas si Chriezel at Etthon sa kwarto, halatang nag-aaway.

ETTHON: Narigat aya nga awaten iti ibagbagak kenka?

CHRIEZEL: Sika iti nakarigrigat a katungtong! Nu awan met laeng iti nasayaat nga ibagam, pumanaw ka lattan!

ETTHON: Para kenyayo met laeng daytoy, Chriezel! Awatem met kuma!

CHRIEZEL: Ket siyak? Maawatannak aya! Etthon, kasla ak la kabit nga mailimlimed ken mailimlimmeng! Ammom aya iti riknana iti agriing iti bigat nga awan man lang iti kadwa na! Inaldawak a agbutbuteng Etthon ta madik ammo nu katnu nga dumteng iti aldaw a madi ka umay ditoyen!

ETTHON: Apay gamin a kasta iti panagpanpanunot mo?

CHRIEZEL: Ket ana kuma iti panunutek? Etthon! Binagaan dakon ijay eskwelaan a nu awan maiparang ko nga wedding certificate, madidak a pag-enrolin tun sumaruno a semestre. Ana? Ana iti kayat mo nga aramidek? Inya metten Etthon, haan mo met kuma dawatinen ah nga pati panagadal ko, isakripisyok gappu laeng kenka!

ETTHON: Apay? Kinayat ko? Sika iti nangipilit nga ituloy dayta! Tapos tatta, siyak iti pagproblemaem?

Sasampalin ni Chriezel si Etthon.

ETTHON: Chriezel…

CHRIEZEL: Pumanaw kan.

ETTHON: Chrizel, dispensarem, ngem saan nga isu ti kayat ko a sahwen…

CHRIEZEL:  Pumanaw kan!

Itutulad ni Chriezel si Etthon. Mapipilitang umalis si Etthon.

SHASTA:  (Mas malakas) Kustunan!

Maririnig ang pagkalabog sa kwarto ni Bryan. Agad na mapapatayo si Kevin at pupuntahan ito.

KEVIN: Bryan!

Karay-karay na ilalabas ni Kevin si Bryan na walang malay, bumubula ang bibig.

Sakto namang papasok si Shiela at agad na lalapitan ang dalawa.

Lalapit din si Chriezel. Si Shasta naman ay hindi man lamang aalis sa kinauupuan at saka

SHIELA:  Manong Bryan!

CHRIEZEL:  Diyos ko! Bryan!

KEVIN: (Kay Shasta) Agayab ka ti tricycle!

Nakatunganga lang na titingin si Shasta pero hindi gagalaw.

CHRIEZEL:  Shasta! Agayab ka iti tricycle.

SHIELA:  Manong! Manong! Manong, imulagat mo met ta matamon ah. Manong!

KEVIN:  Bryan! Bryan! Aguray ka lang biit. (Kay Shasta) Shasta! Aggunay kan ah!

Mapapaatras si Shasta at lalayo.

SHASTA:  Kustunan… Kustunan.. Kustunan! Basol ko! Basol ko! Basol ko! Kustunan!

Hahagulgol si Shasta at mapapaupo sa may pintuan ng kanyang kwarto.

SHASTA:  Kustunan… Pangngaaasi yo… Kustunan…

LFX: CLOSE LIGHTS

pang-anim na tagpo

Magkakaharap na nakaupo sa lamesa sina Ain, Gerome, at Macoy. Kitang puyat silang lahat.

Papasok si Parcy at halatang pagod na pagod.

AIN:  Kumusta ni Bryan?

PARCY: Awan met kanu iti piligron ngem bantayan da pay kanu.

MACOY: Apay met nga kastoy ngay. Kunam la metten nu inrurumen da amin nga agnanaed ditoy. Puro latta probleman.

GEROME: Kunak garud, adda a talaga iti malas.

Mapapatingin si Gerom at Macoy kay Ain.

AIN: Siyak manen iti nakitayon. Apay, basol ko nu nagrarapok ito adda problema na ditoy? Atoy boarding house ah iti ibagaam a malas, haan a siyak.

PARCY: Haan met kuma a. Saka haan met a malas wennu swerte iti agibatbatang nu ana aya iti mapasamak iti biag iti maysa a tao.

MACOY:  Agpaysu met ketdi ah.

GEROME: Kunada da garud, desisyon met iti tao nu ana iti kayat da nga aramiden kadagiti biag da. Awan met a talaga iti nalaka. Duray siasino met a talaga, dumteng iti kasta.

MACOY: Ammuyo, duray siak met ket. Mamin-anuk met a pinanunot nga agpakamatay laingen. Nakarkaro idi high school. Ayna, nu haanak laeng nga mabuteng iti dara, naustilakon.

PARCY: Agtalna ka man! Sika, haan na ka nga binaybay-an dagiti nagannak mo. Addada latta dita likod mo dray kasanu iti kinabagbagtit mo. Sabali me kenyada Bryan. Duray da Chriezel ken da Kevin. Sinango da nga agmaymaysa amin.

AIN: Imbagam pay. Narigat met a talaga nu kasta a nagadu lang garud iti panpanunutemon, mamaysam pay.

MACOY:  Haan da met nga agmaymaysa. Ana sirbi na ngay nga adattoy tayo?

PARCY: Duray nu addu dagiti tattao a nakaparibungbong kenyada, sabali latta nu haan ajay mismo a tao nga ururayen da iti umay nga mangtulong kenyada.

AIN:  Ayna apo! Nagdagsen laeng nga panpanunutin. Nu tagtagainep laeng kuma amin, naglaka kuma iti agriing.

MACOY:  Nagdakes met a tagtagainep datoyen ngay.

GEROME: Kasjay met a talaga. Nu maminsan, iti biag, kasla dakes laeng a tagtagainep.

PARCY: Iti narigrigat pay, awan man laeng iti mangayat nga mangriing kenka.

PANG-PITONG NA TAGPO

LFX: DIM LIGHTS

SFX: OH HOLY NIGHT

Magkakaharap sa lamesa sina Chriezel, Bryan, at Kevin, nagkakape, parepareho silang lumilingon sa Christmas tree.

Papasok si Rafael, kita ang mga pasa sa mukha at may dalang bag.Agad siyang lalapitan ni Kevin.

RAFAEL:  Hi…

Hindi magsasalita si Kevin. Yayakapin niya lang si Rafael ng mahigpit saka igigiya papunta sa kwarto.

Papasok ang isang pulis, kasnod si Zemaia.

PULIS: Bryan De Gracia?

Mapapatayo si Bryan at naguguluhang mapapatingin kay Zemaia. Naiiyak na ngingiti lamang si Zemaia.

Susugurin ng yakap ni Bryan si Zemaia at mapapahagulgol.

Aalis silang tatlo at maiiwan si Chriezel sa lamesa. Isang buntong hininga ang pakakawalan niya. Akmang papasok na siyas a kwarto ay papasok si Etthon.

ETTHON: Zel…

Luluhod si Etthon sa harapan ni Chriezel at saka ilalabas ang isang singsing.

ETTHON:  Will you marry me?

Itatayo ni Chriezel si Etthon at saka yayakapin ng mahigpit. Papasok silang dalawa sa kwarto.

Papasok si Shasta at makikitang walang ibang tao doon. Makikita niya ang tatlong tasa at isa-isang hahawakan iyon.

Mauupo siyas a isang upuan at magsisimulang umiyak.

Papasok ang mga mananayaw at sasayawin ang natitirang tugtog.

LFX: CLOSE LIGHTS

Aalis ang mga mananayaw at maiiwang umiiyak pa rin shi Shasta sa may lamesa. Maririnig ang mga yabag ni Ain.

AIN:  Shasta! Shasta! Hoy! Agriing kan!

LFX: OPEN LIGHTS

AIN: Shasta! Kitam man atoy nga ubing! Ditoy pay talaga a naturog.

Magigising si Shasta at mapapatingin kay Ain pero hindi magsasalita. Maririnig ang boses ni Parcy mula sa labas.

PARCY:  Ain! Adatta ba ni Shasta?

Papasok si Parcy na may dala-dalang wheelchair.

AIN: Ayna! Nagtagtagainep sa manen. Agsangsangit nga nakaturog idi makitak.

Agad na lalapitan ni Parcy si Shasta.

PARCY: Shasta… Shasta…

SHASTA: M-ma-nang!

PARCY: Mapan ta pay laeng agpasyar ana? Tatnu makalinis ni Manong Ain mo ditoyen. Sumangpet gamin dagijay boarders tayo madamdaman. Isu ti kayat mo di met? Tanu adda man iti kaayayam mon.

Tatango si Shasta. Pagtutulungan na ililipat nina Parcy at ni Ain si Shasta sa wheelchair. Makikita na halos hindi maigalaw ni Shasta ang buong katawan at papaling-paling ang ulo.

Halos magkakasunod na darating sina Bryan, Kevin, at Chriezel, may kanya-kanyang dalang bag.

BRYAN:  Naimbag a bigat yo manang.

PARCY:  Ayna! Nagsapa kayo met a summangpiten. Aglinis kami pay laeng.

CHRIEZEL: Okay lang ajay manang. Maymayat tanu makatulong kami.

AIN: Nalinis met kitdin a dagijay kwarto da.

Lalapitan ni Kevin si Shasta.

KEVIN: Hi!

SHASTA:  Ha-hay!

PARCY:  Kabsat ko.

BRYAN: (Kay Shasta) Hi! Siyak ni Bryan. Ana nagan mo?

SHASTA:  Sa-sa-Sasta!

KEVIN: Nagpintas met jay nagan mon. Kasing-pintas mo laeng.

Hahalikan ni Kevin si Shasta sa pisngi. Tatawa ng malakas si Shasta.

AIN:  Kitam dayta kabsat mo. Nakakita lang iti gwapo, gummarampangen.

PARCY:  Umapal ka lang!

Titignan ni Shasta si Ain.

SHASTA:  B-bakla!

Maririnig ang boses nina Shiela at Zemaia.

SHIELA:  Manong! Tulungan na kami met kinni nanang ah!

Papasok sina Shiela at Zemaia.

ZEMAIA:  Intugot mon sa met gamin buo a balayen. Apay?Awanen aya iti planom nga agawid?

BRYAN:  Ni nanang met! Adda ah. Tatta pay nga adattoy ka.

ZEMAIA:  Uttot mo! Saannak nga allilawen.Banayagakon a naallilaw.

SHIELA:  Ayna! Imabagam pay inang. Sumipsipsip langdata ta kayat na agpagatang iti laptop.

Papasok din sina Etthon at Rafael, may kanya-kanyang karton na dala.

CHRIEZEL: (Kay Etthon) Ana man atan!

ETTHON: Madik man ammu kinni mama. Damdamagen na garud nu nalawa kanu ajay kwarto ta umay na itulod dajay crib ko idi ubingak.

CHRIEZEL:  Haan met nga excited launay ni Mamam ana. Tallu bulan pay laeng toy sikog ko.

ETTHON:  Pagbigyan ta lattan ah. Umuna garud nga apuko da.

Lalapitan ni Rafael si Kevin. Kukunin ni Kevin ang box mula kay Rafael at saka hahalikan si Rafael sa pisngi.

KEVIN:  Thanks!

RAFAEL:  Ana a thank you, adda bayad na ata!

Mapapatingin silang lahat sa dalawa. Saka pa lang tila nahihiyang maghihiwalay ang dalawa.

SHASTA:  Bakla!

Matatawa silang lahat.

AIN:  Mayat man dagiti boarders tayo itatta! Rapok rapok laeng! Ayna!

PARCY:  Imbagam pay. (Sa lahat) Ibati da kayo pay laeng ditoy. Ipasyar ko laeng biit ni Shasta tatnu makaurnos kayo a nasayaat.

CHROEZEL:  Sige manang.

PARCY:  Ain, sika pay laeng ti makaammo kakuada . Adda ginatang ko a meryenda ijay kusina. Pagmeryendaem isuda madamdama.

ZEMAIA:  Ayna! Duray saanen. Kababain met kenyayo…

PARCY:  Madim panunuten ajayen, nang. Kasla pamilya mi metten dagiti boarders mi. Sige, umuna kamin.

Aalis si Parcy tulak-tulak ang wheelchair kung saan nakaupo si Shasta.

KEVIN:  Bye baby girl….

SHASTA:  Babbay!

AIN: Ay aguray, kurang eh. Dapat nabarbara a panangsarabu. Welcome to heaven boarding house, where you can rest in peace forever . . .  Welcome to heaven boarding house, such a lovely face such a lovely pace . . . Plenty of room in the boarding house, anytime of year, you can find it here. Welcome! Eugene Domingo, Paano Kita Iibigin, Semi-original version. Oh, di ket? Nabongbongga! Kumugtar!

LAHAT:  Tse!

LFX: CLOSE LIGHTS

—END—

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s